Te aromihi pouako e puta ai ngā ihu o ngā ākonga Māori

Contact Ruia

If you need assistance with access to Ruia: Teacher appraisal for Māori learners' success please email help@tki.org.nz

 

Ministry of Education

National Office, Mātauranga House

Level 1, 33 Bowen Street

PO Box 1666

Wellington 6140

 

Phone 64 4 463 8000

Fax +64 4 463 8001

Return to top